پروژه های فناوران همیار سازه

احداث اتوبان

در طی سالهای اخیر با افزایش جمعیت آماری، شبکه های شهری دیگر پاسخگوی سیستم حمل و نقل نیست و سبب گره های ترافیکی فراوانی می شود. یکی از تدابیر اندیشه شده برای این مهم، احداث کمربندی و خارج کردن سیستم حمل و نقل سنگین و ترانزیتی از داخل شهر به کناره و حاشیه شهرها است که تأثیر آن بر روی مشکلات به وجود آمده به عنوان راه حل مناسبی در نظر گرفته می شود. این تحقیق بررسی نقش احداث کمربندی شمالی ساری بر روی زندگی شهروندان مسیر پروژه را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. جامعه آماری این تحقیق 223 خانوار ساکن در مسیر کمربندی بوده که 70 خانوار از این قلمرو بعنوان نمونه های تحقیق از طریق نمونه گیری تصافی سیستماتیک انتخاب و از طریق پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و با استفاه از روشهای آمار توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون نشان می دهد پیوند عمیقی بین سن شهروندان ساکن در مسیر پروژه و عدم ترک آنها از این محله به دلایلی مانند عادت کردن با شرایط فرهنگی و عدم تناسب وجه پرداختی و قیمت املاک در سایر نقاط که قصد خرید ملک را دارند و همچنین بین افزایش جمعیت شهری و احداث شبکه های ارتباطی و احداث کمربندی شمالی به عنوان یک ضرورت برای حل معضل ترافیکی گره میدان امام، خزر و جاده جویبار و کاهش بار ترافیکی داخل شهر وجود دارد.

gilace.com